Adatkezelési tájékoztató és felhasználási feltételek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az alábbiakban részletezett rendelkezések a RoadRecord.hu Kft. (székhely: 2131 Göd, Alagút utca 1.;
cégjegyzékszám: 13-09-164741; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett, www.roadrecord.hu URL alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal), a RoadRecord.hu Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető “RoadRecord útnyilvántartó- és kiküldetési rendelvényt készítő program” vagy “RoadRecord Online” szoftvertermék valamint a RoadRecord Online Android vagy iOS mobil app (továbbiakban összefoglaló néven: Szoftvertermék) adatvédelmi irányelveit tartalmazza (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelvek).
A Weboldal vagy Szoftvertermék meglátogatásával (megnyitásával) egyidejűleg a Felhasználó mindenféle korlátozás és
fenntartás nélkül elfogadja az alábbi Adatvédelmi Irányelveket.

Az Üzemeltető tiszteletben tartja a Weboldalt vagy Szoftvertermékett felkereső személyek, Felhasználók személyes adataihoz
fűződő jogát.

1. Az Üzemeltető a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a
szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.

2. A Felhasználó az adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával, és a havi Magazinra való feliratkozásával a Felhasználó egyebekben kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az Üzemeltető elektronikus levele(ke)t, hírlevelet küldjön szolgáltatásairól, kivéve, ha a Felhasználó előbbi üzenetek kifejezett letiltását kéri. A Felhasználó a hírlevelek küldését egyébként bármikor letilthatja.

3. Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait nem adja át harmadik személyek részére, kivéve,
ha ahhoz adott Felhasználó hozzájárult, illetve az adatszolgáltatási kötelezettséget kötelező jogszabályi
rendelkezés írja elő.

4. Az Üzemeltető kijelenti, hogy a Weboldalon vagy a Szoftverterméken keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos
magyarországi (és EU) jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a mindenkor hatályos adatvédelmi
törvény rendelkezéseire.

5. Az Üzemeltető a Felhasználó által szolgáltatott adatokat biztonságosan őrzi, valamint
óvintézkedéseket tesz a Felhasználó személyes adatainak védelme, illetve elvesztésének, illetéktelen
felhasználásának vagy módosításának megakadályozása érdekében.

6. A Weboldalon a Weboldal hatékonyságának javítása érdekében ún. anonim látogatásazonosító
(COOKIE) kerül alkalmazásra. A Weboldal látogatóinak számítógépére egy „süti” (COOKIE) kerül
elmentésre, amelynek segítségével egy program elemzi a Weboldal használatára vonatkozó információkat is beleértve. Az adatok elemzése névtelenül, nem beazonosítható módon történik.

A megszerzett információkat az Üzemeltető kizárólag szolgáltatásainak, illetve a Weboldal és a Szoftvertermék javítására használja fel.

A Weboldal Felhasználói előbbi adatkezelés tényét a Weboldal megnyitásával kifejezetten elfogadják,
illetve amennyiben előbbiek kizárását kívánják, akkor a webböngészőben beállíthatják, hogy megakadályozzák „sütik” (COOKIE) elmentését a számítógép merevlemezére, ezzel azonban tudomásul
veszik, hogy esetenként nem tekinthető meg megfelelő módon a teljes Weboldal.

7. Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó – az Üzemeltető részére
elektronikus vagy postai úton megküldött – kérésére haladéktalanul törli.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, a Szoftvertermék illetve jelen Adatvédelmi Irányelvek
tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Adatvédelmi Irányelvekről a Felhasználó a
Weboldal „Adatvédelmi Irányelvek” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

1. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében:

(i) az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől / felhasználótól való megkülönböztetése;
(ii) kapcsolattartás, eDM-hozzájárulás esetén értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;
(iii) ügyfélelégedettség tesztelése és mérése
(iv) a Szolgáltatás testre szabásának elősegítése;
(v) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
(vi) külön hozzájárulás esetén reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM,.);
(vii) vásárlási lehetőség (roadrecord.hu) esetén a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, a megrendelt termék használatba adása, az adott és megrendelt bónuszok igénybevétele;
(viii) rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (például fotók, videók készítése);
(ix) tagsághoz kapcsolódó szolgáltatások, bónuszprogramok
(x) harmadik személyek termékeinek reklámozása az adatok átadása nélkül.

2. A személyes adatok felvétele és kezelése egyes, ellenérték fejében teljesített szolgáltatások igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó 1995. évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul. A marketinghozzájárulások külön nyilvántartás szerint kerülnek rögzítésre, és elválaszthatók az ügyfélstátusztól.

3. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

4. A RoadRecord.hu Kft. által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.

5. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

6. Egyes kiegészítő szolgáltatásokra (pl. bónuszokra) kizárólag a szolgáltatással kapcsolatos hírlevélre, illetve egyéb reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresésre való feliratkozással együtt lehet regisztrálni, szerződést kötni, míg más szolgáltatásoknál lehetőségként merül fel a hírlevélre és egyéb reklámüzenetekre való feliratkozás.

7. A felhasználást, panaszokat külön ügyfélszolgálat könnyíti meg, amely egyes termékenként önálló is lehet.

8. A felhasználói tevékenység megkönnyítése a szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, flash cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor.

9. A RoadRecord útnyilvántartó mobil alkalmazásban Üzemeltető a szolgáltatás elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges személyes és bizalmas adatként a Felhasználó eszközének helyadatait kezeli. Az adatkezelés előtt az alkalmazásban a helyadatok használatához a Felhasználó engedélyét kéri. Az alkalmazásban megszerzett személyes vagy bizalmas adatok elérését, gyűjtését, felhasználását és megosztását Üzemeltető az alkalmazás funkcióinak biztosításához kapcsolódó célokra kell korlátozza.

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését a weblapunkon elhelyezett szekció alatt elhelyezett elérhetőségeken. Szolgáltató vállalja, hogy 15 munkanapon belül válaszol a kérésre, tájékoztatja kérelmezőt az adathordozási jogáról és annak érvényesíthetőségének módjáról.

2. A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az egyes honlapokon, szolgáltatásoknál meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való eleséssel egyenértékű (pl. bónuszok).

3. Az ügyfél / felhasználó személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. A különleges adatokat rendszerünk nem tartja nyilván, ezeket automatikusan töröljük.

4. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, a feliratkozással azonos módon. Az ügyfélkapcsolathoz tartozó adatkezelés nem szüntethető meg mindaddig, amíg jogszabályok írják elő az adatkezelési kötelezettséget.

B. Tájékoztatás kérése

1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az [email protected] címen.

2. A RoadRecord.hu Kft. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a panaszkezelési szabályzat szerint.

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a RoadRecord.hu Kft. vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

D. Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., [email protected], +36-1-391-1400, www.naih.hu).

Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik). Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

Külső szolgáltatók tevékenysége

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók:

A fizetés a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül történhet.
Székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.
Adószám: 25353192-2-43
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-048552
Honlap: www.barion.com
Engedély száma: H-EN-I-1064/2013
Intézmény azonosító: 25353192
Továbbított adatok köre: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, email cím, irányítószám, bankszámlaszám, vásárlási összeg, számla/díjbekérő sorszáma
Az adattovábbítás célja: termék kifizetése

Külső szolgáltatók

A RoadRecord.hu Kft. egyes Szolgáltatásai során a Felhasználási Feltételekben meghatározott egyes részszolgáltatás(ok) tekintetében rögzített együttműködő partnernek minősül önállóan, illetve a RoadRecord.hu Kft.-be tartozó Társaságokkal együttesen többes adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak. Egyes külső szolgáltatók a saját adatkezelési szabályzatuk szerint kezelik az adatokat.

Adatfeldolgozóink aktuális listája:

Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Honlap: www.posta.hu
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.
Adószám: 12369410-2-44
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Honlap: www.gls-group.eu/HU
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím.

MiniCRM Zrt.
Székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
Cégjegyzékszám: 01-10-047449
Adószám: 23982273-2-42
Honlap: www.minicrm.hu
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, email címe, telefonszáma, vásárlás adatai
Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, help desk szolgáltatás, általános ügyfélnyilvántartás.

Dream Interactive Kft.
Székhely: 1027 Budapest, Medve utca 24.
Cégjegyzékszám: 01-09-694287
Adószám: 12598582-2-41
Honlap: www.seeme.hu
Továbbított adatok köre: felhasználó telefonszáma
Az adattovábbítás célja: promóciós sms küldése.

Hetzner Online GmbH
Székhely: Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Deutschland
Cégjegyzékszám: Registergericht Ansbach, HRB 6089, USt-Id Nr. DE 812871812
Honlap: www.hetzner.de
Az adattovábbítás célja: hírlevelek, promóciók, sms küldése, személyre szabott szolgáltatás nyújtása, help desk szolgáltatás, általános ügyfélnyilvántartás.

Hunet Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Varsó u. 31.
Adószám: 12060245-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-462043
Honlap: www.hunetkft.hu
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe, számlázási név és cím.

RoadRecord.hu Kft. outsource üzletága 
Székhely: 2131 Göd, Alagút u. 1.
Honlap: www.roadrecord.hu
Az adattovábbítás célja: útnyilvántartás tervezet elkészítése: RoadRecord Online webes alkalmazásban az ügyfelek összes adata, útnyilvántartása.

Amazon Web Services, Inc.
Székhely: Seattle, WA 98108-1226, USA
Honlap: www.aws.amazon.com
Az adattovábbítás célja: RoadRecord Online webes alkalmazásban az ügyfelek összes adata, útnyilvántartása.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az alábbiakban részletezett rendelkezések a RoadRecord.hu Kft. (székhely: 2131 Göd, Alagút utca 1.;
cégjegyzékszám: 13-09-164741; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett, www.roadrecord.hu URL alatt elérhető weboldal (továbbiakban: Weboldal) igénybevételére vonatkozó felhasználási feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek).

A Weboldal meglátogatásával (megnyitásával) egyidejűleg a Felhasználó mindenféle korlátozás és
fenntartás nélkül elfogadja az alábbi Felhasználási Feltételeket.

1. Felelősség

1.1. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus
okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a
belépés, a szolgáltatások, a Weboldal használata, illetve elektronikus levelezés során keletkezett. Előbbiek
alapján a Felhasználó köteles a Weboldalon található dokumentumok, információk letöltését megelőzően
gondoskodni a megfelelő vírusvédelemről.

1.2. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel olyan magatartásért (különösen kárért), amely a
Weboldal – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen használatából ered.

1.3. A Felhasználót feltételen és korlátlan felelősség terheli mind az Üzemeltetővel, mind harmadik
személlyel szemben a Felhasználó által szolgáltatott adat, információ valóságtartalmáért, illetve
jogszerűségéért. A Felhasználó előbbi rendelkezés megsértéséből eredő károkért korlátlan helytállási
kötelezettséggel (felelősséggel) tartozik.

1.4. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Weboldal üzemeltetéséhez
használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti vagy
veszélyeztetheti a Weboldal működtetését.

A Szolgáltató nem vizsgálja azoknak a site-oknak a tartalmát, melyek megtekintésére linket
szolgáltat. Ezen off-site-ok tartalmáért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
Bármely off-site megnyitásának (linkelés) kockázatát a Felhasználó viseli. A Weboldal
tartalmazhat olyan internetes weboldalhoz történő, az Üzemeltetőtől független kapcsolódásokat
(hiperlinkek), amelyek harmadik személyek gondozásában állnak és amelyek tartalmáért a
Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget, így különösen az idegen weboldalakon, illetve
weboldalakkal elkövetett jogszabálysértésekért, illetve okozott károkért.

2. Szerzői jogok

2.1. A Weboldal tartalma (pld.: védjegy, szöveg, adat, videó, audió, kép, stb.), a Weboldal külső
megjelenése, illetve a Weboldal működéséhe alkalmazott szoftver az Üzemeltető kizárólagos szellemi
tulajdonát képezi, annak – akár online, akár nyomtatott vagy bármilyen egyéb módon történő –
felhasználására kizárólag a Üzemeltető előzetes hozzájárulásával (engedélyével) kerülhet sor.

2.2. A Weboldal egyes részei kizárólag egyéni (saját) felhasználás céljából menthetők vagy
nyomtathatók ki. Előbbi jogosultság azonban nem jelent hozzájárulást (engedélyt) a letöltött anyagok
kereskedelmi céllal történő többszörözéséhez, terjesztéséhez, hozzáférhetővé (letölthetővé) tételéhez, adatbázisban való tárolásához, illetve bármilyen átdolgozásához.

2.3. A Weboldalon található képeket, egyéb szellemi termékeket a Felhasználó, illetve harmadik
személy kizárólag a jogosult engedélyével használhatja fel. Előbbi engedély nélkül történő felhasználásuk
sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

2.4. Jelen pontban foglaltak megsértéséért a Felhasználó, feltétlen és korlátlan felelősséggel tartozik.

A Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal, illetve jelen Felhasználási Feltételek
tartalmában bármikor változtatásokat eszközöljön. Az aktuális Felhasználási Feltételekről a Felhasználó a
Weboldal „Felhasználási Feltételek” része alatt tájékozódhat folyamatosan.

A RoadRecord.hu Kft. adatkezelési azonosító száma: NAIH-69184/2013, tanúsítvány itt letölthető.

FELHASZNÁLÓI VÉLEMÉNYEK, ÜGYFÉLSZÁMLÁLÓ

 

1. Felhasználói vélemények

1.1. A weboldalon megjelenő felhasználói vélemények az ügyfelek hozzájárulásával, e-mailes visszajelzések alapján kerültek elhelyezésre.

1.2. A Facebook és Google felhasználók által adott értékelések az adott oldalakon leadott visszajelzések alapján frissülnek.

2. Ügyfélszámláló

2.1 ‘Ügyfelek száma’, ‘Autók száma’ statisztika a “RoadRecord útnyilvántartó- és kiküldetési rendelvényt készítő program” szoftvertermék forgalmazása óta eddigi előfizetőinek összesítését tartalmazza, naponta frissül a MiniCRM értékesítési rendszerből.

2.2 ‘Büntetések száma’: eddigi visszajelzések alapján tudomásunk szerint egyetlen előfizetőnknél sem kifogásolták NAV ellenőrzés során a
szoftvertermékünkkel előállított bizonylatokat.

2.3 ‘Havi spórolt perceik’: az ügyfelekkel történő telefonos kapcsolattartás közben adott visszajelzések alapján havonta átlagosan ennyivel kevesebb időráfordítással készülnek a szoftvertermékünkkel előállított bizonylatok a korábbi megoldásokhoz képest.